KIRMA ÇAKIL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2018/438921
İlgili KurumGERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi10/09/2018
İhale İlan Tarihi10/09/201819-25 KIRMA ÇAKIL MALZEMESİ VE 5-15 KIRMA ÇAKIL MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/438921

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÖŞK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 5 57600 GERZE/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3687181547 - 3687181248

c) Elektronik Posta Adresi

:

gerzebelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4.000 TON 19-25 KIRMA ÇAKIL MALZEMESİ ALIMI 2.000 TON 5-15 KIRMA ÇAKIL MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SÖZ KONUSU MALZEME İDARENİN GÖSTERECEĞİ İŞ SAHASINA, İDARENİN İŞ PROGRAMI ÇERCEVESİNDE YÜKLENİCİ FİRMANIN ARAÇLARIYLA TESLİM TESELLÜM FİŞİ KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZ KONUSU MALZEMENİN TESLİMİNDE BELEDİYEMİZİN KANTARLARI KULLANILACAK OLUP, BELEDİYEMİZİN KANTAR FİŞİ ESAS ALINACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

SÖZ KONUSU MALZEMELER İDARENİN İSTEDİĞİ KADAR VE İSTEDİĞİ ZAMANLARDA İDARENİN GÖSTERECEĞİ İŞ SAHASINA, İDARENİN İŞ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 2 AY BOYUNCA PEYDERPEY YÜKLENİCİNİN ARAÇLARIYLA TESLİM EDİLECEKTİR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KÖŞK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:2 GERZE/SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

28.09.2018 - 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEDARİK EDİLECEK 19-25 KIRMA ÇAKIL MALZEMESİ VE 5-15 KIRMA ÇAKIL MALZEMESİNİN NUMESİ İHALE SAATİNDEN ÖNCE 5 KG'LIK POŞETTE İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı GERZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÖŞK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:2 GERZE/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.