Akaryakıt

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2018/27274
İlgili KurumGerze İlçe Emniyet Müdürlüğü
Gazete Yayın Tarihi22/01/2018
İhale İlan Tarihi22/01/2018Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/27274
1-İdarenin
a) Adresi : 19MAYIS MAHALLESI SINOP CADDESI 60 57600
GERZE/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 3687181027 - 3687181671
c) Elektronik Posta Adresi : gerze@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ile 7500 litre
Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : -Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonunda İdareye ait araçla rın depolarına, -İdarece talep olması halinde hizmet binasında bulunan jeneratöre firmaya ait akaryakıt tankeri aracılığı ile dolum yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01/03/2018 ile 28/02/2019 tarihleri arası
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 06.02.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- İstekliler dağıtıcı ise, akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansı",
- İstekli akaryakıt pazarlama bayii ise, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayii Lisansı"nı teklifleri ile birlikte sunacaktır. Bayii Lisansı belgesi almak için başvuruda bulunmuş, ancak henüz lisansı eline geçmemiş olan istekliler ilgili kuruma başvuruda bulunduklarına dair belgeyi sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1-Yüklenici olağan veya olağanüstü durumlarda ihtiyacımız olan akaryakıt ürünlerini mevcut depolarında hazır tutacaktır.
2.Araçlarımız asayiş hizmeti ifa ettiğinden dolayı sıra bekletilmeyecek, öncelik tanınarak akaryakıt istihkaklarını alacaktır.
3.Araçlarımız öncelikli ve günlük olarak yüklenici tarafından dış temizliği yapılacak, gerekli kolaylık sağlanacaktır.