ÇİMENTO-DEMİR-KİREÇ-TUĞLA ALIMI GERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2017/675670
İlgili KurumGERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi25/12/2017
İhale İlan Tarihi25/12/2017ÇİMENTO-DEMİR-KİREÇ-TUĞLA ALIMI

GERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİMENTO-DEMİR-KİREÇ-TUĞLA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/675670

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÖŞK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 5 57600 GERZE/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3687181547 - 3687181248

c) Elektronik Posta Adresi

:

gerzebelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3.000 TORBA ÇİMENTO, 20 TON DEMİR, 300 TORBA KİREÇ, 15.000 ADET 19*19*13,5 YATAY DELİKLİ TUĞLA ,10.000 ADET 29*19*13,5 DÜŞEY DELİKLİ YIĞMA TUĞLA 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İNŞAAT SAHALARINA TESLİM TESELLÜM FİŞİ KARŞILIĞINDA PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

BELEDİYE İHTİYACI OLAN MALZEMELERİ SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN MÜTEAKİP 11 AY BOYUNCA PEYDERPEY TESLİM TESELLÜM FİŞİ KARŞILIĞINDA TESLİM ALACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KÖŞK MAH. BELEDİYE CADDESİ NO:2 GERZE

b) Tarihi ve saati

:

04.01.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN MALZEME VERİLECEĞİNİ GÖSTEREN AÇIKLAMA YA DA TEKNİK ŞARTNAMEYİ KABUL EDİLDİĞİNİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı GERZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GERZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.