HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR GERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2017/613087
İlgili KurumGERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi27/11/2017
İhale İlan Tarihi27/11/2017HAZIR BETON ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/613087

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÖŞK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 5 57600 GERZE/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3687181547 - 3687181248

c) Elektronik Posta Adresi

:

gerzebelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

C16 MİKSERLİ HAZIR BETON ALIMI 200 M3 C16 POMPALI HAZIR BETON ALIMI 200 M3 C25 POMPALI HAZIR BETON ALIMI 350 M3 C25 MİKSERLİ HAZIR BETON ALIMI 750 M3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ GÖREVLİLERİNİN GÖSTERECEĞİ İŞ SAHASINA PEYDERPEY İSTENİLDİĞİ KADAR TESLİM-TESELLÜM FİŞİ KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

SÖZ KONUSU MALZEMELER İDARENİN İSTEDİĞİ KADAR VE İSTEDİĞİ ZAMANLARDA İDARENİN GÖSTERECEĞİ İŞ SAHASINA, İDARENİN İŞ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 350 GÜN BOYUNCA PEYDERPEY YÜKLENİCİNİN ARAÇLARIYLA TESLİM EDİLECEKTİR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KÖŞK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:2 GERZE

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2017 - 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ

2-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU

3-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİNİN ADINA DÜZENLENEN İMALATA YETERLİK BELGESİ

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

ALIMI YAPILACAK BETONUN TS EN 206-1 STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ OLMALIDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı GERZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GERZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.