AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -GERZE SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2017/594868
İlgili KurumDEVLET HASTANESİ -GERZE
Gazete Yayın Tarihi27/11/2017
İhale İlan Tarihi27/11/20172018 Yılı için Motorin(diger) ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/594868

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Mahalle Fatih Caddesi 64 57600 Gerze GERZE/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3687184900 - 3687185081

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinopdhs4@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018 yılı için 42000 litre Motorin ( Diğer ) ve 2500 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

-Gerze Devlet Hastanesi ile Gerze TSM, 112 ASH İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Araçları, Resmi Araçlar, Ambulanslar, Jeneratör ve Çim Biçme Makinesi depolarına akaryakıt istasyonunda pompa başında fiş karşılığı veya ATC marifeti ile peyder pey teslim edilecektir. -Dikmen İlçesi TSM VE ASH Hizmet Araçları, Ambulanslar ve Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında var ise ATC marifetiyle yoksa fiş karşılığı peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

-Gerze Devlet Hastanesi ile Gerze TSM, 112 ASH İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Araçları, Resmi Araçlar, Ambulanslar, Jeneratör ve Çim Biçme Makinesi depolarına akaryakıt istasyonunda pompa başında fiş karşılığı veya ATC marifeti ile 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında peyder pey teslim edilecektir. -Dikmen İlçesi TSM VE ASH Hizmet Araçları, Ambulanslar ve Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında var ise ATC marifetiyle yoksa fiş karşılığı 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GERZE DEVLET HASTANESİ FATMA YÜKSEK EĞİTİM SALONUNDA

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2017 - 14:30


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağırım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi'' ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GERZE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GERZE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.