AKARYAKIT ALIMI (DİKMEN) ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GERZE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2017/587776
İlgili KurumGERZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi20/11/2017
İhale İlan Tarihi20/11/2017Akaryakıt Alımı (Dikmen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/587776

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Atatürk Mah. Sinop Cad. No:31 57600 GERZE GERZE/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3687181043 - 3687183743

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10000 Litre Motorin (Diğer),500 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt İstasyonları

c) Teslim tarihi

:

01.01.2018 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar araç başına günlük ihtiyaçlar doğrultusunda idarenin belirleyeceği miktarda teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü-Atatürk Mah.Sinop Cad.No:31 57600 Gerze/Sinop

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2017 - 11:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 2. a) İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
 3. b) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş veya iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair belgeyi,
 4. c) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik belgesini,
 5. d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini,

sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurlarda km.cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacakır.Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül uygulanacaktır.
A )Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatını;
B )Teklif edilen fiyat
C ) Akaryakıt istasyonunun km.cinsinden idareye uzaklığı;
D ) Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km.için artıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.
Her türlü akaryakıt cinsi için A=B X ((CXD))+1) formülü kullanılarak ;
mesafeden kaynaklanan akaryakıt maliyeti de eklenmek suretiyle nihai teklif fiyatı belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gerze Orman İşletme Müdürlüğü-İlknur UYSAL adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gerze Orman İşletme Müdürlüğü-Atatürk Mah.Sinop Cad.No:31 57600 Gerze/Sinop adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.