AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR GERZE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2019/461680 1-İdarenin
İlgili KurumAKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR GERZE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi29/09/2019
İhale İlan Tarihi29/09/2019AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/461680
1-İdarenin
a) Adresi : KÖŞK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 5 57600 GERZE GERZE/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 3687181547 - 3681781248
c) Elektronik Posta Adresi : gerzebelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 226.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) 5.500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 2.000 LİTRE
LPG-OTOGAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BELEDİYE İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ÜRÜN LERİNİ YÜKLENİCİNİN GÖSTERECEĞİ AKAR YAKIT İSTASYONUNDAN (MÜCAVİR ALAN SI NIRLARI İÇERİSİ) KENDİ ARACI İLE TESLİM-TE SELLÜM FİŞİNE MÜTEAKİP PEYDERPEY TESLİM ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihi : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMENİN İMZALAN MASINA MÜTEAKİP 01/01/2020 TARİHİNDEN BAŞLAYARAK 31/12/2020 TARİHİNE KADAR Y
ÜKLENİCİNİN AKARYAKIT İSTASYONUNDAN TES LİM-TESELLÜM FİŞİ KARŞILIĞINDAN PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR.3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KÖŞK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:2 GERZE/SİNOP
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-) Motorin,95 Oktan Kurşunsuz Benzin için teklif verecek istekliler;
• Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan alınmış İstasyonlu bayilik lisansı.
• Bayilik Sözleşmesi olmalıdır.
b-)LPG için teklif verecek istekliler;
• Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan alınan Bayilik Lisansı olmalıdır.
• Bayilik Sözleşmesi olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÖŞK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:2 GERZE/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.